Jukselapp for formatet EHF Payment Request 3.0 (norsk: Betalingsforespørsel). Formatet brukes til å understøtte prosessen med å flytte informasjon om utbetaling innvilget i et fagsystem til økonomisystemet for effektuering.

Referanser

Innhold Plassering Eksempel

Konteringsstreng

ubl:Invoice/cbc:AccountingCost

NS4102;Konto=4010;Avd=25;Prod=542

Intern referanse for ruting

ubl:Invoice/cbc:BuyerReference

3150oKr

Ordre-referanse

ubl:Invoice/cac:OrderReference/cbc:ID

836209

Internt saksnummer fra fagsystem

ubl:Invoice/cac:ContractDocumentReference/cbc:ID

SST-26385

Prosjekt-referanse

ubl:Invoice/cac:ProjectReference/cbc:ID

P3749

Generell Informasjon på Hodenivå

Beskrivelse Plassering Eksempel

Spesifikasjons identifikator (CustomizationID)

ubl:Invoice/cbc:CustomizationID

urn:fdc:difi.no:2017:ehf:spec:payment-request:3.0

Profil identifikator (ProfileID)

ubl:Invoice/cbc:ProfileID

urn:fdc:difi.no:2019:ehf:postaward:g3:07:1.0

Payment Request identifikator

ubl:Invoice/cbc:ID

123

Dato ved opprettelse av dokumentet, på formen: YYYY-MM-DD

ubl:Invoice/cbc:IssueDate

2019-02-25

Valuta brukt i dokumentet. Kodeliste: "Currency codes (ISO 4217)"

cbc:DocumentCurrencyCode

NOK

Betalingsperiode (startdato - sluttdato)

ubl:Invoice/cac:InvoicePeriod/cbc:StartDate
ubl:Invoice/cac:InvoicePeriod/cbc:EndDate

2019-03-12
2019-03-26

Betalingsmottaker

Innhold Plassering Eksempel

Søkerens personnummer/organisasjonsnummer

cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyIdentification/cbc:ID

01040811111

Navnet på søkeren (Projektet/Personen/Organisasjonen)

cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyName/cbc:Name

Direktoratet for forbedring

Søkerens postadresse

cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PostalAddress

Se felter

Søkerens kontaktinformasjon om relevent

cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:Contact

Se felter

Utbetalende Organisasjon

Utbetalende organisasjon er normalt den samme organisasjonen som lager forespørselen.

Beskrivelse Plassering Eksempel

Eget Organisasjonsnummer

cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cbc:EndpointID
cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyIdentification/ID

123456785

Eget Navn

cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyName/Name

Direktoratet for forbedring

Eget Postadresse

cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PostalAddress

Se felter

Betalingsinformasjon

Beskrivelse Plassering Eksempel

Betalingsmetode
Kodeliste: Payment means code (UNCL4461)

cac:PaymentMeans/cbc:PaymentMeansCode

30

IBAN eller BBAN kontonummer

cac:PaymentMeans/cac:PayeeFinancialAccount/cbc:ID

9542157

Navnet på kontoeieren

cac:PaymentMeans/cac:PayeeFinancialAccount/cbc:Name

Ola Nordmann

BIC eller Nasjonal deklareringskode

cac:PaymentMeans/cac:PayeeFinancialAccount/cac:FinancialInstitutionBranch/cbc:ID

BIC11111

Totalt skyldig beløp

Beskrivelse Plassering Eksempel

Totalt nettobeløp
(Summen av det totale fakturabeløpet inkl. alle fakturalinjer)

cac:LegalMonetaryTotal/cbc:LineExtensionAmount

1000.00

Gjenstående beløp

cac:LegalMonetaryTotal/cbc:PayableAmount

10.00

Betalingsanmodning på linjenivå

Beskrivelse Plassering Eksempel

Betalingsforespørsel (Payment request) identifikator på linjenivå

cac:InvoiceLine/cbc:ID

2

Antall produkter/tjenester som belastes på linjenivå

cac:InvoiceLine/cbc:InvoicedQuantity

50

Totale netto summen på linjenivå

cac:InvoiceLine/cbc:LineExtensionAmount

2000

Navnet på produktet/tjenesten/personen

cac:InvoiceLine/cac:Item/cbc:Name

ProsjektX

Betalingsperiode (startdato - sluttdato)

ubl:Invoice/cac:InvoicePeriod/cbc:StartDate
ubl:Invoice/cac:InvoicePeriod/cbc:EndDate

2019-05-10
2019-05-20

Netto prisen på produktet/tjenesten

cac:InvoiceLine/cac:Price/cbc:PriceAmount

500

Antall produkter/tjenester prisen gjelder for

cac:InvoiceLine/cac:Price/cbc:PriceAmount/cbc:BaseQuantity

1